Contactgegevens

Fleurop Interflora Nederland BV handelend onder de naam/namen: Fleurop Interflora Nederland bv

Vestigings- & bezoekadres:

De Schutterij 1
3905 PJ Veenendaal
Telefoonnummer: 0318 588 100

Bereikbaarheid:
Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur 
Zaterdag van 8:30 uur tot 12:30 uur 

E-mailadres: info@fleurop.nl

KvK-nummer: 30180920
Btw-identificatienummer: 811770680B01

Herroepingrecht

Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.), omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Voor aanvullende producten die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat je deze alleen kunt retourneren als je zowel besteller als ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = jouw eigen adres). Retourneren dient te geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Aanvullende instructies voor retourneren: een aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de bestelling.

Bevestiging bestellen

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen

Na het sluiten van de overeenkomst kan je uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat jouw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijg je daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 6,95.

Overmacht

Fleurop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Fleurop de verplichtingen opschorten.

Levering

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure staat vermeld bij onze klantenservice. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@fleurop.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Garantie

Fleurop biedt de consument op het geleverde bloemen en planten 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Op overige producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@fleurop.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'.

Betalen

Bestelling via de elektronische weg kunnen als volgt worden betaald: iDEAL, Creditcard, Paypal en op rekening.

Bestelling via de telefoon (Bloemenlijn: 0900 15 01, geen extra kosten, maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 17.00 uur, zaterdag 8.30 tot 12.30 uur) kunnen als volgt worden betaald: Creditcard en op rekening.

Met digitale acceptgiro of eenmalige machtiging uw online bestelling betalen via AfterPay

AfterPay voert voor fleurop.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Je kan ook via een eenmalige machtiging toestemming geven om het orderbedrag van het door jou opgegeven rekeningnummer te incasseren. Bij fleurop.nl kan je betalen tot een bedrag van €100 als je voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Ben je al bekend bij AfterPay dan kan je betalen tot een bedrag van €150.

Ter goedkeuring van jouw betaalverzoek voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kan je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. Je kan bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij jou naar het consumentendeel van de AfterPay website.

Intellectueel eigendom

Alle door Fleurop afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij Fleurop en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Fleurop.