Thuiswinkel Waarborg
Vragen? Bel de klantenservice
0900 15 01 (geen extra kosten)
ma. t/m vr. 8.30 - 17 u & za. tot 12.30 u
Uw winkelwagen is leeg

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op bezoek van deze website, de aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

De in de volgende artikelen gebruikte begrip "aanvrager" duidt op het bedrijf dat een aanvraag indient om van de achterafbetaaldienst van AfterPay gebruik te maken.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

 1. Het enkele aanvragen van achteraf betalen met AfterPay leidt niet tot een overeenkomst en biedt evenmin garantie voor het tot stand komen van een overeenkomst. AfterPay behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. Elke aanvrager krijgt zo mogelijk direct online te zien of zijn verzoek wel of niet, zij het voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kan iedere aanvrager hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. Elke aanvrager kan ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay B.V.
 2. AfterPay® kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee het verzoek van de aanvrager af te wijzen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
 3. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van een aanvraag dient minimaal de volgende informatie verstrekt te worden:
  • De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
  • Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Als aanvrager een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap betreft, dient aanvrager tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de aanvrager rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
  • Het bankrekeningnummer van de aanvrager.
 4. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van een aanvraag dient de aanvrager minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • De aanvrager heeft een factuur- en bezorgadres dient in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
  • De aanvrager is niet failliet verklaard, of verkeert niet in surseance van betaling, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert de aanvrager niet in een situatie waarin aanvrager is opgehouden diens schulden tijdig en integraal te voldoen.
  • Aanvrager wordt vertegenwoordigd door degene die aanvrager rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en beschikkingsbevoegd is namens aanvrager op te treden.
  • De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan aanvrager verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
  • Door het verstrekken van bovengenoemde gegevens, om in het kader van de door aanvrager gepleegde bestelling gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geeft aanvrager uitdrukkelijk toestemming diens gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  • Aanvrager verklaart door middel van deze aanvraag de uit diens bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen.

Artikel 2 Wijze van betalen

 1. Als aanvrager kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® en AfterPay B.V. diens verzoek heeft geaccepteerd, worden de rechten ten aanzien van het voor aanvragers aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan AfterPay B.V. Dat betekent dat aanvrager na acceptatie uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay B.V. AfterPay stuurt aanvrager een factuur voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via email of op papier met een acceptgiro via de post of via automatische incasso of via een eenmalige machtiging. Indien aanvrager na acceptatie aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit diens betalingsverplichting aan AfterPay onverlet en derhalve onverkort in stand. Aanvrager is in een voorkomend geval gehouden alsdan (nogmaals) aan AfterPay te betalen.
 2. AfterPay B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en eventuele kosten van de betaling en/of overige kosten in geval van retournering van de bestelling door aanvrager niet te restitueren.
 3. Indien aanvrager kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt aanvrager AfterPay B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door aanvrager vermelde (bank)rekeningnummer en heeft aanvrager bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Indien aanvrager kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt aanvrager AfterPay B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door aanvrager vermelde (bank)rekeningnummer en heeft aanvrager geen recht op terugboeking, zodra de betaling van aanvrager is ontvangen heeft aanvrager bevrijdend betaald.
 4. AfterPay B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van de bestelling jegens aanvrager kan/kon uitoefenen.
 5. AfterPay B.V. is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op aanvrager over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

 1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor aanvragers rekening en risico.
 2. Indien aanvrager heeft gekozen voor de mogelijkheid om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen is aanvrager verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door aanvrager opgegeven rekeningnummer.

Het niet slagen van een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag van aanvragers rekening maakt dat aanvrager toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt) en dientengevolge verplicht is de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl aanvrager (vanzelfsprekend) niet ontslagen is van diens oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van aanvragers rekening, kan AfterPay B.V. een boete aan aanvrager in rekening brengen ten bedrage van 4% van de verschuldigde hoofdsom.
 3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan aanvrager wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen ten bedrage van 4% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 4 Betaaltermijn

Het voor aankopen verschuldigde bedrag door aanvrager dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met aanvrager is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

Aanvrager is verplicht AfterPay B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay B.V. geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt aanvrager geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay B.V. bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van AfterPay B.V., Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2.

Artikel 6 Verzuim

 1. Indien aanvrager niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en is aanvrager zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien aanvrager binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay B.V. aan aanvrager een e-mail om aanvrager te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien aanvrager aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay B.V. aanvrager een schriftelijke herinnering en zal AfterPay B.V. het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien aanvrager ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay B.V. aan aanvrager een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
 3. Vanaf de datum waarop aanvrager in verzuim verkeert, is AfterPay B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door aanvrager verschuldigde bedrag, tevens is aanvrager administratiekosten verschuldigd in verband met de door AfterPay B.V. verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan aanvrager in rekening brengen. AfterPay B.V. is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de rekening van aanvrager af te schrijven.
 4. Indien er door aan aanvrager toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door aanvrager gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

 1. AfterPay B.V. respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Indien aanvrager een personenvennootschap is zonder rechtspersoonlijkheid en kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® vraagt AfterPay B.V. aanvrager om persoonsgegevens van degene die aanvrager rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigt. Deze gegevens gebruikt AfterPay B.V. voor het beoordelen van de aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan AfterPay B.V. een gegevenstoets uit voeren.
Het doel hiervan is om risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. De verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van AfterPay B.V. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door aanvrager geplaatste bestellingen. Bij opname van de gegevens in het relatiebestand van AfterPay B.V. wordt gecontroleerd of aanvrager overige financiële verplichtingen heeft openstaan. Indien aanvrager diens financiële verplichtingen voortkomende uit de door aanvrager geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door AfterPay B.V. in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico's voor AfterPay B.V. en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. AfterPay B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die AfterPay B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. AfterPay B.V. kan gegevens gebruiken om aanvrager te informeren over relevante producten en diensten. Als aanvrager hier geen prijs op stelt, kan aanvrager dit uitdrukkelijk schriftelijk aan AfterPay B.V. kenbaar maken. AfterPay B.V. blokkeert dan de gegevens. AfterPay B.V. verwijst aanvrager hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen AfterPay B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. AfterPay B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien AfterPay B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die tussen aanvrager en AfterPay B.V. tot stand komt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Laden even geduld aub ...
Laden even geduld aub ...
Fleurop.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Sluiten